Energo LaR s.r.o.

Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel./fax: 494 534 076, e-mail: info@energolar.cz


SMLOUVA č.:

O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ze sítě NN
OPRÁVNĚNÉMU ZÁKAZNÍKOVI (dále jen „SMLOUVA“)

ENERGO LaR s.r.o., Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 2525 31 91, DIČ: CZ 25 25 31 91,zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10189, licence na obchod: 140605031,registrace OTE:1223, bankovní spojení: číslo účtu/kód banky: 1240844389/0800, vyřizuje: Milena Ježková, manažer prodeje, tel.725 822 162, e-mail: jezkova@energolar.cz

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny v napěťové hladině nn a převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb, a to v souladu s platnými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny Obchodníka (dále jen VOPD), které jsou součástí smlouvy. A závazek Zákazníka odebrat obchodníkem do odběrného místa dodanou elektřinu a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a distribuční služby v souladu se Smlouvou.

Kontaktní údaje

Obchodní firma    
DIČ CZ
Zápis v Obchodním rejstříku
 
Zastoupení Funkce
Mobil e-mail
Kontaktní osoba    
Mobil e-mail

Adresa sídla společnosti

ulice číslo popisné / číslo orientační
obec PSČ
 

Adresa odběrného místa

stejná jako adresa sídlo společnosti    
ulice číslo popisné / číslo orientační
obec PSČ

Specifikace odběrného místa

EAN distribuční sazba
Způsob připojení hodnota jističe před elektroměrem A
Předpokládaná spotřeba kWh/rok Předešlý dodavatel energie

Platební podmínky

Způsob platby : převod z účtu / Bankovní spojení: -/
Výše záloh do prvního vyúčtování Fakturu zasílat na adresu:

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájením dodávky elektřiny obchodníkem a sjednává se na dobu neurčitou. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem Obchodníka a VOPD, tvořícími přílohu smlouvy, že Smlouvu uzavřel jako projev své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zahájení dodávky elektřiny od firmy ENERGO LaR s.r.o. proběhne po tříměsíční výpovědní lhůtě předešlému dodavateli elektřiny dle § 50 odst. 1c) Energetického zákona.

Souhlasím s tím, aby společnost ENERGO LaR s.r.o. pro účely plnění smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje a to zejména jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození a popř.číslo bankovního účtu a kontaktní údaje.

Poznámka:
ZA OBCHODNÍKA ENERGO LaR s.r.o. ZA ZÁKAZNÍKA
V Rychnově nad Kněžnou dne: Datum a místo: v
Podpis …………………………………………… Podpis ………………………………………………..
Jiří Lunka, jednatel
Kontakt

ENERGO LaR s.r.o

Obchodní oddělení a technické požadavky

Nádražní 1600,
516 01 Rychnov nad Kněžnou


mobil: +420 606 044 784
e-mail: turynkova@energolar.cz
e-mail: lunka@energolar.cz

ENERGO LaR s.r.o

Oddělení fakturace

Javornická 1501,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel./fax: +420 494 534 076
mobil: +420 602 155 197
e-mail: nucova@energolar.cz
e-mail: andrysova@energolar.cz

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies